Projects

Sirius Piano Quartet
Origami Quartet
Anne en Saskia
Duo Saskia & Anne Frijns
Bachmobile (2021)
Duo Stellina